Nie zawsze udaje się uzyskać należność wierzyciela w drodze egzekucji z rachunków bankowych czy wynagrodzenia. Czasem konieczne jest zajęcie innych składników majątkowych i ich sprzedaż w drodze licytacji komorniczej. Jednym z obszarów działalności Kancelarii jest ich organizacja.

Na czym polega licytacja komornicza?

W trakcie aukcji następuje sprzedaż ruchomości lub nieruchomości należących do dłużnika. Licytacja komornicza ma charakter publiczny – co do zasady, mogą wziąć w niej udział wszystkie osoby lub podmioty prawne, które wcześniej wpłacą wadium w określonej wysokości. Odbywa się ona w miejscu i w czasie wskazanym przez komornika w specjalnym obwieszczeniu.

Przez wadium należy rozumieć zabezpieczenie dla komornika na wypadek, gdyby osoba, która wygrała licytację, odstąpiła od zakupu. Zwykle wynosi ono 1/10 wartości przedmiotu i podlega zwrotowi.

Licytację komorniczą wygrywa osoba, która zaproponuje za konkretny przedmiot najwyższą kwotę. Wówczas wpłacone wadium jest odejmowane od ceny zakupu.

Jakie przedmioty podlegają licytacji?

Przedmiotem licytacji komorniczej może być niemal każdy składnik majątku dłużnika, w szczególności takie przedmioty, jak samochody, biżuteria, zegarki, dzieła sztuki, sprzęt komputerowy, mieszkania czy grunty. Należy jednak pamiętać, że prawo przewiduje w tym zakresie pewne wyjątki. Spod egzekucji wyjęte są między innymi przedmioty wyposażenia domowego, rzeczy niezbędne do nauki czy odzież dłużnika. Ograniczenie katalogu składników majątku podlegających egzekucji podyktowane jest względami humanitarnymi oraz interesami samego wierzyciela – zachowanie odpowiedniego standardu życia dłużnika może zwiększyć, w dłuższej perspektywie, szansę na zaspokojenie roszczenia osoby uprawnionej.

Gdzie można znaleźć informacje o licytacjach?

Wszystkie licytacje w sprawach prowadzonych przez Kancelarię obwieszczane są na bieżąco na stronie – serwisie Krajowej Rady Komorniczej:

W celach informacyjnych o danej licytacji należy kontaktować się z Kancelarią pod numerem telefonu bądź adresem e-mail podanym w zakładce ,,Kontakt”.