Komornik Sądowy Tomasz Czernik – Rzeszów

jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie. Jako organ władzy publicznej wykonuje czynności w postępowaniu egzekucyjnym oraz zabezpieczającym. Poza egzekucją i zabezpieczeniem Komornik wykonuje również inne zadania określone w przepisach prawa.

Zaspokojenie roszczeń przez komornika

Głównym celem działań komornika jest zaspokojenie roszczeń wierzyciela. Zdarza się na przykład, że dana osoba powinna zwrócić innej osobie należne jej środki, co zostało potwierdzone w specjalnym dokumencie – tytule wykonawczym. Wówczas to komornik sądowy jest odpowiedzialny za uzyskanie tych środków w ramach tzw. egzekucji świadczeń pieniężnych. Obejmuje ona na przykład:

• zajęcie i sprzedaż własności dłużnika (ruchomości i nieruchomości)

• zajęcie dochodów dłużnika, które otrzymuje na przykład z tytułu wykonywanej pracy, renty i emerytury,

• zajęcie wierzytelności, rachunków bankowych i praw majątkowych.

Nie zawsze jednak egzekucja dotyczy środków pieniężnych. Czasem ma bowiem na celu zmuszenie dłużnika do określonego działania, takiego jak wydanie wierzycielowi pewnej ruchomości lub nieruchomości. W takim przypadku mówimy o egzekucji świadczeń niepieniężnych.

Komornik w Rzeszowie dysponuje również kompetencjami w zakresie zabezpieczenia roszczeń. Dzięki temu ewentualna egzekucja, następująca już po zakończeniu postępowania sądowego, może osiągnąć swój cel. Należy przy tym pamiętać, że zabezpieczenie nie jest równoznaczne z zaspokojeniem roszczenia.

Obszary działania komorników

To, z usług jakiego komornika może skorzystać wierzyciel, zostało uregulowane na poziomie ustawowym. Wybór funkcjonariusza publicznego nie jest całkowicie dowolny – podlega ograniczeniom prawnym. Zwykle wierzyciel powinien wybrać osobę w obrębie rewiru, czyli obszaru właściwości danego sądu rejonowego. Co to oznacza? Przykładowo w przypadku egzekucji z nieruchomości sprawą może zająć się funkcjonariusz działający w okręgu, w którym budynek jest położony. Komornik sądowy Tomasz Czernik działa przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie.

Warto pamiętać, że czasem – na przykład w przypadku egzekucji obejmującej zajęcie rachunków bankowych dłużnika – wierzyciel może wybrać funkcjonariusza spoza rewiru. Wybór musi być jednak ograniczony do danego sądu apelacyjnego. Kancelaria komornicza w Rzeszowie może zatem przyjmować sprawy podlegające apelacji rzeszowskiej, obejmującej teren całego województwa podkarpackiego.

Współpraca z komornikiem

W celu rozpoczęcia współpracy z komornikiem, należy wypełnić i przesłać odpowiedni wniosek, na przykład o wszczęcie egzekucji pieniężnej – formularze dostępne są na stronie Kancelarii. Warto podkreślić, że możliwość rozpoczęcia egzekucji przez komornika jest uzależniona od dostarczenia mu tytułu wykonawczego, czyli tytułu egzekucyjnego opatrzonego klauzulą wykonalności. Może być nim prawomocne orzeczenie sadu bądź referendarza sądowego czy akt notarialny. Z kolei w przypadku postępowania zabezpieczającego komornik powinien otrzymać tytuł zabezpieczający, na przykład nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym czy postanowienie sadu o udzieleniu zabezpieczenia.

Godziny otwarcia

Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Tomasza Czernika

czynna jest od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Komornik przyjmuje interesantów we wtorki w godzinach od 9:00 do 13:00.

Wpłaty

Wpłat można dokonać bezpośrednio w kancelarii komornika bądź przelewem bankowym na następujący numer rachunku bankowego:

55 1600 1332 1868 7069 4000 0003

W tytule przelewu należy podać sygnaturę akt KM / GKM / KMS / KMP / KMN + imię i nazwisko lub nazwę.

Kancelaria posiada rozwinięty system informatyczny umożliwiający elektroniczne zajęcia kont należących do dłużnika i przesyłanie danych wraz z uzyskiwaniem odpowiedzi.