Poniżej znajdują się do pobrania wnioski oraz inne dokumenty.

Odpowiedni dokument należy pobrać, wydrukować i wypełnić, a następnie czytelnie podpisać imieniem i nazwiskiem, oraz złożyć w kancelarii lub przesłać pocztą tradycyjną.

Postępowanie egzekucyjne wszczynane jest na wniosek Wierzyciela (wzór do pobrania), do którego należy dołączyć w oryginale tytuł wykonawczy (opatrzony przez Sąd klauzulą wykonalności).


Wniosek o wszczęcie egzekucji
Wniosek ogólny
Wniosek o wydanie zaświadczenia – alimenty
Formularz oświadczenia majątkowego
Wzór formularza – skargi
Druk przelewu